Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty


Kredyt unijny

Oprocentowanie stanowi sumę stawki bazowej i marży Banku.

„Kredyt unijny”  udzielany jest podmiotom posiadającym zdolność kredytową ubiegającym się o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia ze środków funduszy pomocowych, tj. rolnikom, rybakom, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom oraz innym beneficjentom programów na przedsięwzięcia realizowane w ramach programów inwestycyjnych funduszy strukturalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych programów pomocowych.  

„Kredyt unijny” udzielany jest w celu umożliwienia realizacji całości planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia przed uzyskaniem dofinansowania ze środków funduszy pomocowych.

Warunki dla Kredytu unijnego:

 • wysokość kredytu : 80% całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia,
 • okres kredytowania do 5 lat,
 • oprocentowanie kredytu stanowi  sumę  stawki bazowej i marży  Banku,
 • umowę kredytu zawiera się po podpisaniu i przedstawieniu przez kredytobiorcę umowy o dotację z Jednostką Kontraktującą,
 • środki z dotacji przekazywane są przez Jednostkę Kontraktująca na rachunek bankowy wskazany przez kredytobiorcę i mogą być przeznaczone na spłatę kredytu.

Przy udzielaniu „Kredytów unijnych” mają zastosowanie przepisy określające zakres i zasady udzielania wsparcia ze środków funduszy pomocowych zawarte w krajowych dokumentach programowych związanych z funduszami pomocowymi, a w szczególności:

 • Uzupełnieniach do programów operacyjnych oraz Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006,
 • Uszczegółowieniach i rozporządzeniach wykonawczych do programów na lata 2007-2013  w tym:
 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
 • Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013,
 • Regionalnych Programów Operacyjnych, 
 • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
 • Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
 • Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie. Obowiązuje od: 1) Część I - operacje kasowe od 13.01.2014 r. 2)Pozostałe opłaty i prowizje - od dnia 17.02.2014 r.

1) Regulamin udzielania kredytów

Regulamin udzielania kredytów na działalność gospodarczą w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

2) Wniosek o udzielenie kredytu dla rolników

Wniosek o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym, inwestycyjny w rachunku kredytowym
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER