Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty


Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania

Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR udzielane są w oparciu o „Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania” oraz „Wykaz działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów”  wprowadzone zarządzeniem Prezesa ARiMR.

Linie kredytów preferencyjnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie:     

Kredyty obrotowe

linia nKL02

Kredyty inwestycyjne - linia nIP, linia nKZ,  linia nNT,  linia nMR, linia nGP, - linia nGR , linia nOR ,  linia nBR10,  linia nBR13, linia nBR14,  - linia nBR15,  linia nKL01

Kredyty obrotowe

linia nKL02

Kredyt  obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w  związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia,   powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi.

Kredyty inwestycyjne

linia nIP  

Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji   rolnej i przetwórstwie produktów rolnych. 

Przeznaczenie kredytu między innymi na:

 • zakup, budowa, przebudowa, remont, modernizacja budynków i budowli służących do  prowadzenia działalności rolniczej, 
 • zakup lub instalacja maszyn, urządzeń lub wyposażenia,  
 • zakup użytków rolnych, 
 • zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, 
 • zakup i instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej.

linia  nKZ

Kredyt  preferencyjny  na zakup  gruntów  rolnych.

Przeznaczenie kredytu między innymi na:

 • utworzenie nowego gospodarstwa o powierzchni nie mniejszej od średniej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie nie większej niż 300  ha użytków,
 • powiększenia gospodarstwa rolnego mającego powierzchnię ogólną, co najmniej 1 ha lub  powierzchnię nie mniejszą niż 1 ha przeliczeniowy, do powierzchni nie mniejszej od  średniej  powierzchni w gospodarstwach rolnych w danym województwie i nie większej niż 300 ha.

linia nNT

Kredyt preferencyjny na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w   rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu

Przeznaczenie kredytu między innymi na:

 • zakup, budowa, przebudowa, remont, modernizacja budynków i budowli służących do  prowadzenia działalności rolniczej, 
 • zakup lub instalacja maszyn , urządzeń lub wyposażenia, 
 • zakup użytków rolnych, 
 • zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, 
 • zakup i instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej.

linia  nMR

Kredyt preferencyjny na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku

Przeznaczenie kredytu między innymi na: 

 • zakup, budowa, przebudowa, remont, modernizacja budynków i budowli służących do prowadzenia działalności rolniczej, 
 • zakup lub instalacja maszyn , urządzeń lub wyposażenia, 
 • zakup użytków rolnych,  
 • zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, 
 • zakup i instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej. 
 • z kredytu mogą skorzystać: osoby fizyczne, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 40 lat,  posiadają  wykształcenie rolnicze lub mają udokumentowany 3 letni okres pracy w gospodarstwie, nie są emerytami.

linia nGP

Kredyt preferencyjny na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone  na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.)

Przeznaczenie kredytu:

 • na inwestycje dla potrzeb działalności prowadzonej przez grupę producentów rolnych, między innymi na: zakup, budowę, przebudowę, remont, modernizację  budynków i budowli  służących    do prowadzenia działalności przez grupę, zakup lub instalację  maszyn , urządzeń lub   wyposażenia, zakup i instalację lub budowę elementów infrastruktury  technicznej.

linia nGR

Kredyt preferencyjny na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub   powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.  o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. NR 64, poz. 592) 

Przeznaczenie kredytu:  

 • na zakup użytków rolnych w celu utworzenia  nowego gospodarstwa o  powierzchni nie mniejszej od średniej powierzchni  użytków rolnych w gospodarstwach rolnych  w danym województwie nie większej niż 300 ha użytków, powiększenia gospodarstwa rolnego  mającego powierzchnię ogólną, co najmniej 1 ha w gospodarstwach rolnych w danym województwie i   nie większej niż 300 ha.

linia  nOR

Kredyt preferencyjny na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych programu osadnictwa rolniczego na   gruntach  Skarbu Państwa.

linia  nBR10

Kredyt  na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych”

Przeznaczenie:

 • kredyt może być przeznaczony na  zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia, służącego do prowadzenia działalności rolniczej przez osoby fizyczne prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie lub działach specjalnych, użytkujące zespołowo maszyny i urządzenia. 

linia  nBR13

Kredyt na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce” 

Przeznaczenie:

 • kredyt może być przeznaczony na  inwestycje w gospodarstwach rolnych produkujących ziemniaki skrobiowe, na cele produkcji skrobi.

linia nBR14

Kredyt na realizację inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce” 

Przeznaczenie kredytu między innymi na: 

 • zakup, budowa, przebudowa, remont, modernizacja budynków i budowli przeznaczonych do prowadzenia w nich produkcji żywca,  
 • zakup lub instalacja linii technologicznych, maszyn i urządzeń związanych z produkcją  żywca,
 • inwestycje dot. infrastruktury, wpływającej na produkcję żywca.

linia nBR15  

Kredyt  na realizację inwestycji w ramach   “Branżowego programu mleczarstwa” 

Przeznaczenie:  

 • kredyt może być przeznaczony na  inwestycje w gospodarstwach rolnych produkujących mleko.

linia  nKL/01

Kredyt  inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi.

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie. Obowiązuje od: 1) Część I - operacje kasowe od 13.01.2014 r. 2)Pozostałe opłaty i prowizje - od dnia 17.02.2014 r.

1) Regulamin udzielania kredytów

Regulamin udzielania kredytów na działalność gospodarczą w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

2) Wniosek o udzielenie kredytu dla rolników

Wniosek o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym, inwestycyjny w rachunku kredytowym
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER