Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty


Kredyty preferencyjne z częściową spłatą kapitału (CSK)

Oprocentowanie kredytu  stanowi sumę stawki bazowej i marży Banku.

Kredyt udzielany jest  przy pomocy finansowej ARiMR  w formie częściowej spłaty kapitału kredytu udzielonego przez Bank. Kredyt udzielany jest ze środków własnych Banku zgodnie z „Warunkami i zasadami  udzielania kredytów  na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału”- wprowadzonymi Zarządzeniem  Prezesa ARiMR,  dostępnymi na stronie internetowej ARiMR.

Nominalna kwota pomocy w formie częściowej spłaty kapitału nie może przekraczać 75 000 zł. Wysokość pomocy ustalana jest  zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.  nie może  przekraczać  35% kwoty udzielonego kredytu. Okres od udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może być krótszy niż 5 lat i dłuższy niż 10 lat.

Kredyt z częściową spłatą kapitału przeznaczony jest na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, związanych z prowadzeniem działalności wymienionych w “Wykazie działalności w zakresie rolnictwa wspomaganych przez ARiMR w postaci częściowej spłaty kapitału”, zawartym w części I „Warunków i zasad udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału – Symbol CSK” mającej na celu:

1) zwiększenie oferty towarowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku

2) poprawę warunków w zakresie wymagań dotyczących dobrostanu zwierząt

3) poprawę efektywności produkcji polegającą w szczególności na zmniejszeniu kosztów wytwarzania

4) utrzymanie lub poprawę warunków w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska

5) poprawę jakości i promocję produktów rolnych

6) poprawę struktury agrarnej

7) poprawę warunków pracy oraz lepsze wykorzystanie zasobów pracy

8) tworzenie bazy surowcowej upraw roślin energetycznych

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie. Obowiązuje od: 1) Część I - operacje kasowe od 13.01.2014 r. 2)Pozostałe opłaty i prowizje - od dnia 17.02.2014 r.

1) Regulamin udzielania kredytów

Regulamin udzielania kredytów na działalność gospodarczą w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

2) Wniosek o udzielenie kredytu dla rolników

Wniosek o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym, inwestycyjny w rachunku kredytowym
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER