Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty


Kredyty na działalność gospodarczą na terenach wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP)

Oferta kredytowa adresowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób fizycznych, realizujących inwestycje na terenach wiejskich na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej obszarów wiejskich.

Szczegółowe informacje na temat warunków kredytowania, oferowanych przez EFRWP produktów można znaleźć na stronie EFRWP www.efrep.pl .

 

Przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie agroturystyki na terenach wiejskich - oprocentowanie od 1,20 do 1,60 stopy redyskonta weksli

 

Przedmiotem kredytowania są:

nakłady inwestycyjne związane z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych w zakresie agroturystyki na wsi lub w miastach do 20 tys.  mieszkańców w zakresie:

 • zakupu, budowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji budynków mieszkalnych budynków   towarzyszących i gospodarskich,
 • zakupu, budowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów do świadczenia usług   gastronomicznych,
 • zakupu, budowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów związanych z bezpośrednim  świadczeniem usług, rekreacyjno-sportowych i kulturowych dla turystów obejmujące m.in.:  pola biwakowe i kempingi wraz z ogrodzeniem, lokalne obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne, stajnie i padoki służące usługom jeździeckim, sportowym i leczniczym, zakup koni, punkty lokalnej kultury ludowej.
 • zakupu niezbędnego, pierwszego wyposażenia inwestycyjnego budowanych obiektów.

Wysokość kredytu:

Plafon A do 50 000 zł, nie więcej niż 100% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto.

Plafon B do 300.000 zł, nie więcej niż 80% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto.

0kres spłaty do 5 lat, w tym karencja do 12 miesięcy,

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

 • rolnicy i członkowie ich rodzin, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą,
 • spółki handlowe, o których  mowa w art. 1 § 2 ustawy z 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych,
 • inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lecz posiadające zdolność prawną,
 • gminy wiejskie i miejsko-wiejskie oraz związki komunalne tych gmin.

Budowa, modernizacja i remont dróg publicznych, gminnych i powiatowych - oprocentowanie 1,36  stopy redyskonta weksli

 

Przedmiotem kredytowania są:

nakłady inwestycyjne związane z budową, przebudową i/lub remontem dróg publicznych gminnych i powiatowych, leżących na terenach wiejskich.

Wysokość kredytu: 80% wartości kosztorysowej brutto, nie więcej niż 500 000,-

Okres spłaty do 5 lat, w tym karencja spłacie kapitału do 12 miesięcy,

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

 • Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, realizujące inwestycje drogowe na terenach wiejskich.

 

Kredytowanie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę - oprocentowanie 1,36  stopy redyskonta weksli

 

Przedmiotem kredytowania są:

 • nakłady inwestycyjne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę zlokalizowane na terenach wiejskich, rozumianych jako tereny rolne, leśne i inne otwarte osiedla wiejskie i małe miasta do 20 tys. mieszkańców związane z:
 • budową lub przebudową sieci  wodociągowej, 
 • budową lub przebudową stacji wodociągowych, 
 • inwestycji ww. realizowanych łącznie.    

Wysokość kredytu: 80% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto, nie więcej niż 500 000,-

Okres spłaty do 5 lat, w tym karencja spłacie kapitału  do 12 miesięcy,

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

 • Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego  oraz  ich związki i porozumienia,
 • spółki handlowe, o których  mowa w art. 1 § 2 ustawy z 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych,
 • inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lecz   posiadające zdolność prawną.

Wnioskodawca  przesyła wniosek o kredyt wraz z wymaganymi załącznikami bezpośrednio do Funduszu.

 

Kredytowanie inwestycji w zakresie działalności oświatowej - oprocentowanie 1,36  stopy redyskonta weksli

 

Przedmiotem kredytowania są:

 • inwestycje w zakresie oświaty wiejskiej zlokalizowane na terenach wiejskich, rozumianych jako tereny rolne, leśne i inne otwarte osiedla wiejskie i małe miasta do 20 tys. mieszkańców, związane z:
 • budową, przebudową, remontem i wyposażeniem inwestycyjnym wiejsko-gminnych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz zawodowych szkół rolniczych,
 • budową, przebudową, remontem towarzyszącej infrastruktury szkolno-oświatowej obejmującej szkolne obiekty sportowo-rekreacyjne, ogrodzenia tych obiektów, obiekty magazynowo-gospodarcze i inne niezbędne urządzenia towarzyszące obiektom.

Wysokość kredytu: 80% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto, nie więcej niż 700 000,- zł

Okres spłaty do 5 lat, w tym karencja spłacie kapitału  do 12 miesięcy,

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

 • jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego,
 • spółki handlowe, o których mowa w art. 1 § 2 ustawy z 15 września 2000r. Kodeks spółek   handlowych,
 • osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą,
 • inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz   posiadające zdolność prawną.

Wnioskodawca  przesyła wniosek o kredyt wraz z wymaganymi załącznikami bezpośrednio do Funduszu.

 

Kredytowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich i małych miastach do 20 tys. mieszkańców w ramach linii kredytowej „Wiarygodny Partner” - oprocentowanie 1,60  stopy redyskonta weksli        

 

Przedmiotem kredytowania są:

Wszelkie nakłady związane z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych na terenach wiejskich i małych miastach do 20 tysięcy mieszkańców.

Wysokość kredytu: 100% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto w wysokości od  20.000,-  do 1.000.000,00 zł.

Okres spłaty:  

 • do 8 lat - w kredytach  inwestycyjnych, tym karencja do 1 roku, 
 • do 3 lat - w kredytach obrotowych, 
 • do 12 miesięcy - w kredytach odnawialnych.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

 • podmioty będące małymi lub średnimi firmami /przedsiębiorstwami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich:
 • osoby fizyczne wykonujące lub rozpoczynające rejestrowaną działalność gospodarczą,
 • spółki handlowe, o których  mowa w art. 1 § 2 ustawy z 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych,
 • inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lecz posiadające zdolność prawną.

Wnioskodawca, składa wniosek (wraz z wymaganymi, wymienionymi we wniosku załącznikami)  w banku kredytującym.

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie. Obowiązuje od: 1) Część I - operacje kasowe od 13.01.2014 r. 2)Pozostałe opłaty i prowizje - od dnia 17.02.2014 r.

1) Regulamin udzielania kredytów

Regulamin udzielania kredytów na działalność gospodarczą w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

2) Wniosek o kredyt

Wniosek o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym, inwestycyjny w rachunku kredytowym*
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER