Ogólne Oprocentowanie i opłaty Dokumenty


Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym  

Okres kredytowania: do 5 lat.

Oprocentowanie stanowi sumę stawki bazowej i marży Banku.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym jest kredytem o charakterze odnawialnym:

  • udzielanym podmiotom gospodarczym o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, posiadającym w Banku rachunek bieżący od minimum 6 miesięcy i przeprowadzającym rozliczenia przez ten rachunek.
  • ze zmiennym poziomem zadłużenia w ramach określonej w umowie o kredyt, górnej granicy kredytowania (limitem); każda spłata części; każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek Kredytobiorcy w Banku daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałąc częścią tego kredytu,
  • po upływie 1 roku od dnia zawarcia umowy, okres korzystania z kredytu może zostać wydłużony na kolejny rok (maksymalnie 4-ro krotnie na kolejne 12 - miesięczne okresy) bez konieczności jego spłaty, przy czym wydłużenie okresu korzystania z kredytu następuje na podstawie pisemnego wniosku i  dokumentów umożliwiających ocenę zdolności i potrzeb kredytowych.

Kwota kredytu ustalana jest z uwzględnieniem:

  • wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku bieżącym (kwota kredytu powinna być skorelowana z wpłatami na rachunek bieżący klienta),
  • poziomu zdolności kredytowej,
  • rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych,
  • rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym następuje poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku w przypadku braku środków na rachunku. Każde uznanie lub obciążenie rachunku bieżącego jest spłatą lub wykorzystaniem kredytu. Wpływy na rachunek bieżący Kredytobiorcy przeznaczone są w pierwszej kolejności na pokrycie zadłużenia z tytułu wypłat dokonanych w ramach przyznanego / udzielonego limitu kredytowego.

1) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

2) Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie. Obowiązuje od: 1) Część I - operacje kasowe od 13.01.2014 r. 2)Pozostałe opłaty i prowizje - od dnia 17.02.2014 r.

1) Regulamin udzielania kredytów

Regulamin udzielania kredytów na działalność gospodarczą w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

2) Wniosek o kredyt

Wniosek o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym, inwestycyjny w rachunku kredytowym*
2012-2017 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER