Komitety wyborcze

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaprezentować ofertę skierowaną specjalnie dla Komitetów wyborczych. Wybory już niedługo a zgodnie z treścią art. 83d ust.1 ustawy z 16 lipca 1998 r. - ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 1998 r. Nr 95 poz. 602) „środki finansowe komitetu wyborczego są gromadzone wyłącznie na jednym rachunku bankowym” zachęcamy do założenia tego rachunku właśnie w naszym banku.

Bank Spółdzielczy w Jarocinie zrzeszony jest ze Spółdzielczą Grupą Bankową  SGB BANK SA w Poznaniu zrzeszającą 206 banków spółdzielczych i posiadająca łącznie ponad 1300 placówek  bankowych. Jesteśmy jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się grup bankowych w Polsce. Dysponujemy 146 letnim doświadczeniem. Do Państwa dyspozycji oddajemy świetnie przygotowany personel oraz dogodne warunki korzystania z naszych usług i placówek (pracujemy w soboty).

Reprezentujemy polski, budowany od wielu pokoleń, kapitał i działamy na podstawie przejrzystych zasad. Znajomość Klienta, wieloletnia współpraca i bezpośrednie relacje zarówno z klientem indywidualnym jak i przedsiębiorstwami to rękojmia bezpiecznego funkcjonowania Banku Spółdzielczego w Jarocinie.

Mamy Państwu do zaoferowania rachunek bieżący BS Extra to rachunek skierowany właśnie dla Komitetów wyborczych. Rachunek prowadzony jest bezpłatnie a  za założenie zapłacicie jedyne 10 zł.

Wpłaty na rachunek bankowy komitetu wyborczego mogą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego z pomocą czeku rozrachunkowego, przelewu lub karty płatniczej.

Do założenia rachunku potrzebna jest uchwała/postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, wydanego przez właściwy organ wyborczy, informacja dotycząca powołania pełnomocnika finansowego odpowiedzialnego za prowadzenie gospodarki finansowej komitetu.

Pełnomocnik finansowy przedkłada numer REGON nadany przez urząd statystyczny i numer NIP nadanego przez urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę komitetu wyborczego. Komitet wyborczy partii politycznej lub komitet wyborczy organizacji (np. stowarzyszenia) może posługiwać się numerem REGON i numerem NIP partii lub organizacji, która utworzyła dany komitet, za jej zgodą.

 

Bank Spółdzielczy w Jarocinie posiada 12  jednostek organizacyjnych:

1

Centrala - Jarocin (czynna od 7:00 do 17:00 i w każdą sobotę 8:00-13:00)

062 747 22 07

062 747 22 07

2

Oddział w Kotlinie

062 740 54 17

 

3

Oddział w Jaraczewie

062 740 80 17

 

4

Oddział w Koźminie Wlkp.

062 721 65 11

062 721 68 55

5

Filia w Koźminie Wlkp.

062 721 65 36

062 721 65 38

6

Filia w Jarocinie - os. Konstytucji 3-go Maja (8:30 do 16:00 i w każdą sobotę 8:00-13:00)

062 747 18 28

 

7

Filia w Jarocinie - ul. Warciana (8:15 do 15:45)

062 747 1090

 

8

Filia w Jarocinie - ul. Maratońska (8:15 do 15:45)

062 747 75 72

 

9

Filia w Witaszycach (8:15 do 15:45)

062 749 51 52

 

10

Filia w Jarocinie, ul. Wojska Polskiego 55 (8:30 do 16:00)

62 747 5537

 

11

Punkt kasowy w Golinie(8:00 do 15:30 z wyłączeniem środy  oraz  w każdą sobotę 8:00-13:00)

062 740 40 14

 

12

Filia w Żerkowie – ul. Mickiewicza 22 (9:15 do 16:45 z wyłączeniem poniedziałków oraz  w każdą sobotę 8:00-13:00)

668 815 371

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 

WYJAŚNIENIE

 

1. Czy komitet wyborczy zobowiązany jest posiadać NIP i REGON ?

Żaden przepis Kodeksu wyborczego nie zobowiązuje komitetu wyborczego do posiadania numerów NIP i REGON.

Zgodnie z przepisem art. 134 § 1 Kodeksu wyborczego, zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydatów w zarządzonych wyborach wraz z postanowieniem komisarza wyborczego o przyjęciu tego zawiadomienia, stanowi podstawę do otwarcia rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) na zasadach określonych w przepisach o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Przepis ten stanowi jedynie o tym, że zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego (wraz z postanowieniem o jego przyjęciu) stanowi podstawę do uzyskania numerów NIP i REGON.

Zgodnie z przepisem art. 206 Kodeksu wyborczego na wniosek komitetu wyborczego odpowiednie organy mają obowiązek wydać potwierdzenie nadania numeru NIP oraz decyzję o nadaniu numeru REGON, najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia wniosku o nadanie numeru.

Komentowany przepis także nie wprowadza obowiązku posiadania przez komitety wyborcze numerów NIP i REGON. Obliguje jedynie właściwe organy do nadania tych numerów na wniosek uprawnionych podmiotów w zakreślonym ustawą terminie - najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego następującego po dniu złożeniu wniosku.

A zatem należy przyjąć, że jeżeli wewnętrzne regulacje Banku uzależniają otwarcie rachunku bankowego od posiadania numeru NIP lub REGON, Bank winien poinformować o tym komitet wyborczy i zażądać przedstawienia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego posiadanie numerów NIP lub REGON.

 

2. Czy pełnomocnik wyborczy może być jednocześnie pełnomocnikiem finansowym ?

Zgodnie z przepisem art. 127 § 1 Kodeksu wyborczego za gospodarkę finansową komitetu wyborczego odpowiedzialny jest i prowadzi ją jego pełnomocnik finansowy. Przepis art. 127 § 2 pkt 2) Kodeksu wyborczego stanowi, że pełnomocnikiem finansowym nie może być pełnomocnik wyborczy, z zastrzeżeniem przepisu art. 403 § 5 pkt 1 Kodeksu wyborczego.

Na podstawie art. 403 § 5 Kodeksu wyborczego wyborczego uznać należy, że w przypadku, gdy komitet wyborczy wyborców został utworzony jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu, pełnomocnik wyborczy jest jednocześnie pełnomocnikiem finansowym tego komitetu. 

W takich przypadkach postanowienie komisarza wyborczego o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego zawiera tylko dane osobowe pełnomocnika wyborczego, który zgodnie z ww. przepisami jest także pełnomocnikiem finansowym. A zatem osoba ta może zawrzeć z Bankiem umowę rachunku bankowego.

 

3. Czy pełnomocnik finansowym może ustanowić pełnomocnika do dysponowania środkami na rachunku bankowym ?

Pełnomocnik finansowy może upoważnić inną osobę do wykonywania wskazanych w upoważnieniu czynności, mimo to jednak on ponosi odpowiedzialność za gospodarkę finansową komitetu. Zgodnie bowiem z przepisem art. 130 § 1 Kodeksu wyborczego odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe komitetu wyborczego ponosi pełnomocnik finansowy. Zgoda pełnomocnika finansowego musi być w takim przypadku udzielona pisemnie.

 

4. Czy Bank może przyjmować środki pieniężne na rachunek bankowy po dniu wyborów ?

Zgodnie z przepisem art. 129 § 2 Kodeksu wyborczego zabrania się pozyskiwania środków przez komitet wyborczy po dniu wyborów. Kodeks nie zawiera definicji użytego w nim  pojęcia "pozyskiwanie środków". Mianowicie nie jest jednoznaczne, czy chodzi tu o dzień polecenia przelewu, czy dzień uznania rachunku komitetu wyborczego. Państwowa Komisja Wyborcza uznaje, że środki finansowe zostały przyjęte przez komitet wyborczy, o ile wpłacający złożył dyspozycję przelewu ze swego rachunku bankowego na rachunek bankowy komitetu wyborczego najpóźniej w dniu wyborów.

Przedmiotowe potwierdza postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2012 r., sygn. akt III SW 6/12, w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że pozyskanie środków przez komitet wyborczy następuje po dniu wyborów (art. 129 § 2 pkt 2 Kodeksu wyborczego), gdy po tym dniu wpłacający złożył dyspozycję przelewu ze swego rachunku bankowego.

 

5. Jakie działania winien podjąć bank w przypadku gdy suma wpłat od obywatela polskiego na rzecz komitetu wyborczego przekroczy maksymalną kwotę określoną prawem, za wyjątkiem zawarcia klauzuli o nieprzyjmowaniu wpłat od osób fizycznych w wysokości przekraczającej dozwolony limit ?

5. Jakie działania winien podjąć Bank, w przypadku, gdy stwierdzi, że  wpływ na rachunek nastąpił poprzez wpłatę gotówkową (przekaz pocztowy) ?

7.  Jakie działania winien podjąć Bank w przypadku gdy stwierdzi wpłatę na rachunek bankowy komitetu wyborczego od nieuprawnionego źródła   ?

Odpowiedź na pytania nr 5, 6 i 7

Bank winien przede wszystkim prowadzić rachunek bankowy dochowując należytej staranności w ograniczeniu możliwości dokonania wpłaty na rachunek bankowy komitetu od podmiotów nieuprawnionych lub w niedopuszczalny przez przepisy Kodeksu wyborczego sposób.

W przypadku stwierdzenia wpływu na rachunek komitetu wpłaty pochodzącej z nieuprawnionego źródła lub dokonanej z naruszeniem przepisów ustawy, Bank winien niezwłocznie zawiadomić pełnomocnika finansowego o stwierdzonej nieprawidłowości listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wraz z żądaniem podjęcia działań (w terminie nie dłuższym niż 7 dni) mających na celu wyeliminowanie nieuprawnionej wpłaty.

W takim przypadku pełnomocnik finansowy reprezentujący komitet wyborczy powinien odmówić przyjęcia takiej wpłaty (darowizny). Odmową jej przyjęcia jest niezwłoczne zwrócenie darczyńcy tych środków i niewliczanie ich do przychodów komitetu.

Zgodnie z przepisem art. 149 § 3 Kodeksu wyborczego, termin zwrotu środków nie powinien przekraczać 30 dni od daty wpływu tych środków na rachunek komitetu. Korzyści majątkowe przyjęte przez komitet z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego lub ich równowartość podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa o czym stanowi przepis art. 149 § 1 Kodeksu wyborczego.

 

8. Czy komitet wyborczy może założyć rachunek lokaty terminowej ?

Komitet wyborczy gromadzi środki finansowe wyłącznie na jednym rachunku bankowym, o czym stanowi przepis art. 134 § 1 Kodeksu wyborczego. A zatem jeżeli rachunek lokaty terminowej byłby jedynym rachunkiem komitetu wyborczego Bank może otworzyć dla komitetu rachunek lokaty terminowej. Przedmiotowe może zostać uznane jednak za naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego, bowiem komitety wyborcze mogą pozyskiwać środki finansowe jedynie na cele związane z wyborami, czyli na pokrycie wydatków związanych z wyborami a nie gromadzenie środków w celu uzyskania odsetek z inwestowania środków w lokatę bankową.

 

2012-2018 © Bank Spółdzielczy w Jarocinie
wykonanie: ITCOMPUTERPARTNER